Wie bestuur skole?

Die Skolewet bepaal dat ouers, onderwysers en leerders ’n belang in die effektiewe bestuur van ’n skool het.

Wie kan hulself verkiesbaar stel om op beheerliggame te dien?


Ouers, onderwysers en leerders het ’n belang in die doelgerigte bestuur van skole. Beide ouers van ’n kind mag dien op die beheerliggaam van daardie spesifieke skool. Onderwysers en leerders in graad 8 of enige hoër graad mag tot lede verkies word. Addisionele gekoöpteerde lede van die gemeenskap (mense wat nie kinders in die skool het nie, maar wat deel van die gemeenskap waarin die skool is, vorm) mag ook op ’n beheerliggaam dien. Die skoolhoof sal outomaties deel van die beheerliggaam wees. Die meerderheid lede moet wel uit ouers van leerders in die skool bestaan.

 

Wie het stemreg in die beheerliggaamverskiening?


Volgens die Skolewet het beide ouers van ’n kind stemreg in die beheerliggaamverskiesing. Die verkiesing kan twee vorme aanneem: ’n voldag-verkiesing of ’n verkiesing wat oor ’n langer tydperk strek. Elke skool besluit self watter verkiesing hulle wil instel. Vanjaar sal die verkiesings in Maart plaasvind.

’n Goeie lid van ’n beheerliggaam...

Suksesvolle bestuur is om goeie mense te help om ongelooflike dinge te bereik.
Wees die verskil vir Suid-Afrika se toekoms.

stel belang in wat in die onderwys aangaan.

is bereid om die rol ernstig op te neem.

is bereid om te leer.

sal die behoeftes van die skool as prioriteit beskou.

Lede van ’n beheerliggaam is mense wat genoeg omgee om daadwerklik ’n verskil te maak.