Finasiële besluite

Die SBL moet ’n finansieskomitee instel, wat ’n waterdigte finansiesbeleid moet ontwikkel om te verseker dat die finansiële bestuur en finansiële besluite van die skoolfonds nooit onder verdenking kom nie. Die tesourier (of selfs die voorsitter van die SBL) behoort te verseker dat alle finansiële besluite wat geneem word prosedureel korrek is en binne die raamwerk van die skool se begroting geskied. Sodanige transaksies en besluite behoort getoets te word aan die hand van bepaalde finansiële en ander beleide en prosedures. ‘n Beheerliggaam moet egter ook elke jaar, in ooreenstemming met riglyne deur die LUR bepaal, ‘n begroting voorberei wat die beraamde inkomste en uitgawe van die skool in die volgende boekjaar uiteensit. Voordat hierdie begroting goedgekeur word deur die beheerliggaam, moet dit aan ‘n vergadering van ouers wat met minstens 30 dae kennisgewing belê is, voorgelê word vir oorweging en goedkeuring deur ‘n meerderheid van ouers teenwoodig wat stem. Besoek gerus www.fedsas.org.za vir ‘n kontrolelys vir openbare skole se begrotingsprosesse.