Toelating

Toelatings tot openbare skole word hoofsaaklik deur die volgende dokumente gereguleer: die Suid-Afrikaanse Skolewet, Nr. 84 van 1996 (‘die Skolewet’), meer bepaald artikel 5; die Nasionale Toelatingsbeleid vir Gewone Openbare Skole; toepaslike provinsiale wetgewing, sowel as die skool se eie toelatingsbeleid wat die skoolbeheerliggaam ingevolge artikel 5(5) van die Skolewet opgestel het. Die beheerliggaam moet toesien dat die skool oor ’n omvattende toelatingsbeleid beskik en dat die skoolhoof die beleid tot in die kleinste besonderhede toepas. Ouers moet leerders inskryf in die jaar voor die jaar waarin die leerder wil skoolgaan. Ingevolge artikel 5(7) van die Skolewet moet leerdertoelating tot ’n openbare skool geskied soos wat die Departementshoof bepaal. FEDSAS het `n konseptoelatingsbeleid vir ons lede opgestel wat skole net na gelang van hulle spesifieke behoeftes kan aanpas. Die kwessie oor toelatings word ook in menigte regsmenings op die FEDSAS webblad bespreek om aan ons lede behoorlike leiding in die verband te gee.